(HNM) - Theo Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), ngày 4-7-2008, Công ty cổ phần Viễn thông VTC (mã VTC) sẽ chốt danh sách cổ đông.