Sở Giao dịch CK TP.HCM đã có công văn chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.