Swiftcurrent Partners and Swiftcurrent Offshore tiếp tục lướt sóng 10 triệu cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) với tư cách cổ đông lớn.

•Mã chứng khoán giao dịch: VSH

•Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,064,990 cp (2.01 %)

•Số lượng cổ phiếu cùng người/tổ chức có liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,112,060 (5%)

•Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Bán: 2,000,000 cp/Mua: 2,000,000 cp

•Số cổ phiếu đã giao dịch bán/mua : 0 cp

•Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,064,990 cổ phiếu (2.01%)

•Số lượng cổ phiếu cùng người/tổ chức có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,112,060 (5%)

•Thời gian thực hiện giao dịch: 13/02/2012- 13/04/2012

•Lý không thực hiện giao dịch: thay đổi kế hoạch đầu tư của quỹ

•Mã chứng khoán giao dịch: VSH

•Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,047,070 cp (2.99%)

•Số lượng cổ phiếu cùng người/tổ chức có liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,112,060 (5%)

•Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Bán: 3,000,000 cp/Mua: 3,000,000 cp

•Số cổ phiếu đã giao dịch bán/mua : 0 cp

•Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,047,070 cổ phiếu (2.99%)

•Số lượng cổ phiếu cùng người/tổ chức có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,112,060 (5%)

•Thời gian thực hiện giao dịch: 13/02/2012- 13/04/2012

•Lý không thực hiện giao dịch: thay đổi kế hoạch đầu tư của quỹ

•Mã chứng khoán giao dịch: VSH

•Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.064.990 cp (2.01%)

•Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Bán: 2,000,000 cp/Mua: 2,000,000 cp

•Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,064,990 cổ phiếu (2.01%)

•Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 19/04/2012-19/06/2012

•Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lênh hoặc thỏa thuận

•Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư

•Mã chứng khoán giao dịch: VSH

•Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,047,070 cp (2.99%)

•Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Bán: 3,000,000 cp/Mua: 3,000,000 cp

•Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,047,070 cổ phiếu (2.99%)

•Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 19/04/2012-19/06/2012

•Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lênh hoặc thỏa thuận

•Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư