(NDHMoney) Sàn HOSE vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của 2 cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã VSH - HOSE).

Từ ngày 13/2 - 13/4, Swiftcurrent partners, L.P - Cổ đông lớn của VSH đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu và đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VSH. Tuy nhiên, do thay đổi kế hoạch đầu tư của quỹ nên cổ đông đã chưa mua bán được cổ phiếu nào. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.064.990 cổ phiếu, tương đương với 2.01% tổng số cổ phiếu VSH đang lưu hành.

Cùng thời điểm, Swiftcurrent ofshore, LTD cũng đăng ký mua và bán cùng số lượng 3 triệu cổ phiếu VSH. Cũng do thay đổi kế hoạch đầu tư của quỹ nên cổ đông đã chưa mua bán được cổ phiếu nào. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 6.047.070 cổ phiếu, tỷ lệ 2.99%.