(ATPvietnam.com) -Sở GDCK TPHCM vừa có quyết định đưa cổ phiếu VSG của CTCP Container Phía Nam vào diện cảnh báo.

Theo đó, kể từ ngày 29/3/2011, VSG bị HOSE đưa vào diện cảnh báo vì có lợi nhuận sau thuế của năm 2010 theo Báo cáo tài chính kiểm toán là âm 40.656.046.532 đồng. Việc có kết quả kinh doanh lỗ của VSG đã vi phạm Điểm b khoản 1 điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 19 và mục II Phụ lục 2 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Loan