Hội đồng quản trị VPBank xin trân trọng thông báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch hoạt động năm 2009 như sau: