Ngày 12/2/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 752/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Giao dịch tại VPBank.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ từ 5.770 tỷ đồng lên 6.347,41 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank thông qua tại Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu VPBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank phải có văn bản báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về kết quả thực hiện việc thay đổi mức vốn điều lệ và đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn điều lệ mới (qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu đại hội đồng cổ đông VPBank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.