(VietNamNet) - Năm 2007, miền Trung - Tây Nguyên thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tương đương giai đoạn 1998 - 2006, với quy mô bình quân mỗi dự án gấp 4 lần cả nước!