Có đàn ông là thấy khác ngay. Một tuần sau nữa, người đi chợ thấy hàng thịt “lên đời”.