8/10 là ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%.

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS) thông báo Nghị quyết HĐQT họp ngày 23/9/2010. Theo đó, VNS thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 CP được nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 8/10/2010 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/10/2010. Cổ tức dự kiến được VNS chi trả vào ngày 22/10/2010. Địa điểm thực hiện, đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục tại thành viên lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại VNS. H.Vân HOSE