ICTnews - Đến hết năm 2015, tổng số thuê bao điện thoại trên mạng của VNPT dự kiến là 107 triệu thuê bao, Internet là 6,3 triệu thuê bao.

VNPT cho biết giai đoạn 2011-2015, VNPT phấn đấu đạt doanh thu phát sinh hơn 988 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 21,6%/năm, tổng số thuê bao điện thoại phát triển dự kiến hơn 36 triệu thuê bao, tổng số thuê bao Internet băng rộng phát triển mới là 3,9 triệu thuê bao. Để đạt được mục tiêu đó, VNPT đã đặt ra nhiều giải pháp. Trong lĩnh vực bưu chính, Tập đoàn sẽ tập trung nâng cao chất lượng mạng lưới, dịch vụ, cơ cấu lại các dịch vụ hiện có và phát triển thêm các dịch vụ giá trị gia tăng, mở rộng bán lẻ các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng. VNPT cũng sẽ củng cố và phát triển các điểm BĐ-VH xã thành Trung tâm thông tin và truyền thông cộng đồng phục vụ cho việc xây dựng nông thôn; mở rộng hợp tác với thị trường bưu chính quốc tế. Trong lĩnh vực viễn thông-CNTT, Tập đoàn tiếp tục đầu tư hạ tầng mạng lưới với chất lượng cao, đẩy mạnh các dịch vụ nội dung, giá trị gia tăng, tích hợp. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu thị trường, phát triển các kênh bán hàng, chăm sóc khách hàng, đa dạng hóa các gói cước sẽ được đặc biệt chú trọng. Tập đoàn sẽ tăng cường đào tạo nhân lực trong lĩnh vực giao dịch, xây dựng chuẩn mực phục vụ khách hàng, đầu tư hình ảnh tại các trung tâm giao dịch, hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng theo hướng phân vùng, phân loại khách hàng. Cùng với việc tìm kiếm các giải pháp SXKD, Tập đoàn cũng sẽ đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lí phù hợp với thời kì mới. Các hoạt động KHCN, hợp tác, đầu tư, giáo dục, đào tạo… tiếp tục đẩy mạnh, phát triển theo chiều sâu. Những kết quả đạt được giai đoạn 2006-2010 Tổng doanh thu: 321.711 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 22,42%. Tổng nộp ngân sách: 35.444 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 6,38%/năm. Tổng số thuê bao điện thoại thực phát triển: 76,15 triệu thuê bao, tốc độ tăng bình quân 34,25%/năm. Tổng số thuê bao Internet (quy đổi) phát triển: 16,66 triệu thuê bao, tốc độ tăng bình quân đạt 35,77%/năm. Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 36 ra ngày 25/3/2011.