Trong ngày 17/4, các địa phương báo cáo dịch phát hiện tại 39 xã, phường thuộc các huyện, thị và thành phố đã có dịch, trong đó có 1 huyện mới được xác định lần đầu có dịch. Tổng số gia súc ốm phát sinh trong ngày là 10.404 con, trong đó số tiêu hủy trong ngày là 12.985 con (gồm cả những lợn ốm trong các ngày trước đó.