Thông báo phát hành cổ phiếu cho nhân viên theo kết quả hoạt động năm 2010 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

Tài liệu đính kèm: VNM: Thông báo phát hành cổ phiếu cho nhân viên theo kết quả hoạt động năm 2010