(ATPvietnam.com) -Hội đồng quản trị CTCP Sữa Việt Nam (VNM) đã thống nhất chương trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo kết quả kinh doanh năm 2010.

Theo đó, VNM với vốn điều lệ 3.530.721.200.000 đồng sẽ phát hành 1% vốn điều lệ, tương đương 3.512.650 cổ phiếu để thưởng cho CBCNV công ty. Giá chào bán là bằng mệnh giá. Danh sách nhân viên được mua cổ phần sẽ do HĐQT duyệt. Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, năm thứ 1 được chuyển nhượng 30% và 2 năm sau đó mỗi năm được chuyển nhượng 35% số cổ phiếu đã nộp tiền mua. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần là từ ngày 28/1 đến hết ngày 15/2/2011. Được biết, VNM còn có chủ trương phát hành thêm 3% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành để bổ sung vốn đầu tư. Ngoài ra VNM còn sử dụng nguồn của quỹ Đầu tư Phát triển và lợi nhuận chưa phân phối để chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 2:1. Thanh Loan