(NDHMoney) Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM-HOSE) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên theo kết quả hoạt động năm 2010.

Theo đó, VNM sẽ phát hành 3.512.650 cổ phiếu, chiếm 0,9949% vốn điều lệ hiện hành, cho nhân viên với giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Danh sách nhân viên được mua cổ phiếu theo danh sách do Hội đồng Quản trị duyệt. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm. Trong đó, năm thứ 1, 30% số cổ phiếu đã nộp tiền mua được phép chuyển nhượng sau 12 tháng kể từ ngày niêm yết. Năm thứ 2, sau 12 tháng kể từ thời điểm công ty cho phép chuyển nhượng cổ phiếu của năm thứ 1, cá nhân được chuyển nhượng tiếp 35% số cổ phiếu đã nộp tiền mua. Năm thứ 3, sau 12 tháng kể từ thời điểm công ty cho phép chuyển nhượng cổ phiếu của năm thứ 2, cá nhân được chuyển nhượng nốt 35% số cổ phiếu đã nộp tiền mua còn lại. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/2/2011. Địa điểm đăng ký mua: trụ sở chính VNM ở 184 - 186 - 188 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Tp.HCM.