Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Hàng Không công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của VNI ngày 28/10/2011:

- Ông Lê Xuân Thìn thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Hưng Việt thôi giữ chức thành viên Ban Kiểm soát

- Thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012 là ông Trần Thanh Hiền và ông Phạm Việt Minh.

- Thông qua việc bầu bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 -2012 là bà Nguyễn Thị Thiên Kim.

2. Hội đồng quản trị họp ngày 28/10/2011 đã bầu ông Trần Thanh Hiền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị