Thông báo Kết quả giao dịch cổ phiếu của Thành viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam như sau:

Tài liệu đính kèm: VNI: Kết quả giao dịch cổ phiếu của Thành viên Ban kiểm soát