Ngày 27/09/2010, SGDCK Tp HCM nhận được công văn của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (mã CK: VNI) xin điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông nội bộ của Công ty từ cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng sang cổ phiếu tự do chuyển nhượng theo danh sách dưới đây:

Hồ Đắc Hưng Trần Bình Long