CTCP Du lịch Golf Việt Nam (HOSE: VNG) vừa công bố BCTC quý 1/2012 với lãi sau thuế tăng 3% lên 1.44 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 1 công ty đạt 14.3 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so với năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp của công ty tăng gần 5% và đạt 5.96 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần đạt 2.25 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2010. Sau khi phân chia cho đối tác gần 270 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế còn lại là 1.44 tỷ đồng, tăng gần 3% so cùng kỳ năm trước.

Đơn vị tính: Tỷ đồng