Hết quý III/2016, khoản cho vay margin của VND đạt hơn 2.024 tỷ đồng, tăng mạnh 20% so với số đầu năm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã VND - HNX) đã công bố BCTC quý III/2016, với doanh thu hoạt động đạt 161 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu môi giới của công ty tăng 28% và đạt hơn 24 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán đạt hơn 24 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ. Lãi từ cho vay các khoản phải thu cũng tăng 17% và đạt hơn 56,6 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ bán các tài sản tài chính kỳ này của VND giảm 20,3%, đạt hơn 17 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kỳ này của công ty tăng mạnh 46,5% và đạt hơn 51,8 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 43,2 tỷ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính đạt hơn 39,8 tỷ đồng, tăng mạnh 92,5%.

Kết quả, VND lãi sau thuế quý III/2016 hơn 54 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

VND lai quy III/2016 tang 17%, 9 thang hoan thanh 80% ke hoach nam - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, VND đạt hơn 127,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.

Hết quý III/2016, khoản cho vay margin của VND đạt hơn 2.024 tỷ đồng, tăng mạnh 20% so với số đầu năm.