Báo cáo tài chính chi tiết quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Vận tải biển VINASHIP (HoSE: VNA):

* File đính kèm