Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Việt Nam và các đối tác Ôman đã ký thỏa thuận lập Quỹ đầu tư chung giữa Việt Nam và Oman với vốn ban đầu là 100 triệu USD.