Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, hoan nghênh một số diễn biến tích cực trong thời gian qua tại khu vực Trung Đông và đánh giá cao vai trò then chốt của Liên đoàn Arập tại đây.