Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP TM và DV Dầu khí Vũng Tàu. Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 2. Mã chứng khoán giao dịch: VMG 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000CP 4. Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trương Thị Đàm 5. Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên hội đồng quản trị 6. Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: người đại diện vốn 7. Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 500.000 CP (Đại diện sở hữu phần vốn Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán 500.000CP 9. Số lượng cổ phiếu đã bán: 489.100 CP 10. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 10.900 CP 11. Lý do không thực hiện hết giao dịch: Giá giao dịch cổ phiếu VMG trên thị trường thấp, không đảm bảo giá bán như kế hoạch đặt ra 12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 06/12/2010 đến ngày 26/01/2011