Xử lý truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 và năm 2008 của CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long như sau:

Tài liệu đính kèm: VLF: Xử lý truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 và năm 2008