Nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chin, vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án số 7714/ĐA-UBND thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, huyện.

Vinh Phuc: Thanh lap Trung tam Hanh chinh cong cap tinh, huyen - Anh 1

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa hiện đại của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc thành lập Trung tâm Hành chính công sẽ tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách thủ tục hành chính; đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý công việc cho tổ chức, cá nhân; nâng cao chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; xây dựng và nâng cao dịch vụ công, đảm bảo các thủ tục được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch… Trung tâm Hành chính công sẽ là đầu mối tiếp nhận và phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính; nhanh chóng, thuận tiện thông qua các hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có thẩm quyền. Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh là bộ phận thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm Hành chính công cấp huyện được bố trí theo như Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của các huyện.

Theo Đề án, Trung tâm Hành chính công tỉnh và các địa phương: Vĩnh Yên, Yên Lạc, Tam Đảo đi vào hoạt động trong tháng 1/2017; trung tâm thuộc các huyện, thị còn lại đi vào hoạt động trong quý I/2017.

Hải Âu