Vinamilk cung Hoi Nhi khoa Viet Nam to chuc Hoi thao 'Tang cuong tri nho va phat trien tri nao cho be' - Anh 1