(VEN) - Đó là thông tin ông Nguyễn Gia Tường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam (Vinachem) đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Vinachem diễn ra sáng 20/1.

(VEN) - Đó là thông tin ông Nguyễn Gia Tường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam (Vinachem) đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Vinachem diễn ra sáng 20/1. (VEN) - Đó là thông tin ông Nguyễn Gia Tường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam (Vinachem) đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Vinachem diễn ra sáng 20/1. (VEN) - Đó là thông tin ông Nguyễn Gia Tường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam (Vinachem) đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Vinachem diễn ra sáng 20/1.

Theo đó, trong năm 2013, tập đoàn sẽ tập trung triển khai 7 dự án trọng điểm trên cơ sở các dự án này đã được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. Cụ thể, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 dự án: Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc; Nhà máy DAP số 2; Dự án sản xuất lốp Radial và Dự án sản xuất lốp toàn thép.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị nhằm tạo đủ điều kiện triển khai thực hiện đầu tư 3 dự án mới là: Dự án khai thác muối mỏ lớn tại Lào; Dự án cải tạo mở rộng điều chỉnh công suất Nhà máy DAP Đình Vũ lên 660.000 tấn/năm và Dự án Nhà máy sản xuất H 3 P0 4 công suất 250.000 tấn/năm. Dự kiến tổng giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của 7 dự án là 6.806 tỷ đồng tương ứng 79,9% kế hoạch năm của toàn tập đoàn.

Ông Nguyễn Gia Tường cũng cho biết, để chuẩn bị cho các dự án quan trọng trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2011-2015 như: Dự án thuốc kháng sinh bán tổng hợp 150 tấn/năm, Dự án sản xuất NH 3 300.000 tấn/năm; Dự án sản xuất Soda 200.000 tấn/năm, Dự án sản xuất Sunphat Amôn 600.000 tấn/năm, Dự án NPK 500.000 tấn/năm, Dự án khai thác chế biến Ôxit Titan 30.000 tấn/năm…, ngay từ đầu năm 2013, tập đoàn sẽ tích cực chuẩn bị nhằm tạo đủ điều kiện triển khai các dự án này theo đúng quy hoạch./.

Việt Nga

Theo đó, trong năm 2013, tập đoàn sẽ tập trung triển khai 7 dự án trọng điểm trên cơ sở các dự án này đã được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. Cụ thể, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 dự án: Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc; Nhà máy DAP số 2; Dự án sản xuất lốp Radial và Dự án sản xuất lốp toàn thép.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị nhằm tạo đủ điều kiện triển khai thực hiện đầu tư 3 dự án mới là: Dự án khai thác muối mỏ lớn tại Lào; Dự án cải tạo mở rộng điều chỉnh công suất Nhà máy DAP Đình Vũ lên 660.000 tấn/năm và Dự án Nhà máy sản xuất H 3 P0 4 công suất 250.000 tấn/năm. Dự kiến tổng giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của 7 dự án là 6.806 tỷ đồng tương ứng 79,9% kế hoạch năm của toàn tập đoàn.

Ông Nguyễn Gia Tường cũng cho biết, để chuẩn bị cho các dự án quan trọng trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2011-2015 như: Dự án thuốc kháng sinh bán tổng hợp 150 tấn/năm, Dự án sản xuất NH 3 300.000 tấn/năm; Dự án sản xuất Soda 200.000 tấn/năm, Dự án sản xuất Sunphat Amôn 600.000 tấn/năm, Dự án NPK 500.000 tấn/năm, Dự án khai thác chế biến Ôxit Titan 30.000 tấn/năm…, ngay từ đầu năm 2013, tập đoàn sẽ tích cực chuẩn bị nhằm tạo đủ điều kiện triển khai các dự án này theo đúng quy hoạch./.

Việt Nga

Theo đó, trong năm 2013, tập đoàn sẽ tập trung triển khai 7 dự án trọng điểm trên cơ sở các dự án này đã được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. Cụ thể, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 dự án: Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc; Nhà máy DAP số 2; Dự án sản xuất lốp Radial và Dự án sản xuất lốp toàn thép.

Theo đó, trong năm 2013, tập đoàn sẽ tập trung triển khai 7 dự án trọng điểm trên cơ sở các dự án này đã được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. Cụ thể, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 dự án: Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc; Nhà máy DAP số 2; Dự án sản xuất lốp Radial và Dự án sản xuất lốp toàn thép. Theo đó, trong năm 2013, tập đoàn sẽ tập trung triển khai 7 dự án trọng điểm trên cơ sở các dự án này đã được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. Cụ thể, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 dự án: Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc; Nhà máy DAP số 2; Dự án sản xuất lốp Radial và Dự án sản xuất lốp toàn thép.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị nhằm tạo đủ điều kiện triển khai thực hiện đầu tư 3 dự án mới là: Dự án khai thác muối mỏ lớn tại Lào; Dự án cải tạo mở rộng điều chỉnh công suất Nhà máy DAP Đình Vũ lên 660.000 tấn/năm và Dự án Nhà máy sản xuất H 3 P0 4 công suất 250.000 tấn/năm. Dự kiến tổng giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của 7 dự án là 6.806 tỷ đồng tương ứng 79,9% kế hoạch năm của toàn tập đoàn.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị nhằm tạo đủ điều kiện triển khai thực hiện đầu tư 3 dự án mới là: Dự án khai thác muối mỏ lớn tại Lào; Dự án cải tạo mở rộng điều chỉnh công suất Nhà máy DAP Đình Vũ lên 660.000 tấn/năm và Dự án Nhà máy sản xuất H 3 P0 4 công suất 250.000 tấn/năm. Dự kiến tổng giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của 7 dự án là 6.806 tỷ đồng tương ứng 79,9% kế hoạch năm của toàn tập đoàn. Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị nhằm tạo đủ điều kiện triển khai thực hiện đầu tư 3 dự án mới là: Dự án khai thác muối mỏ lớn tại Lào; Dự án cải tạo mở rộng điều chỉnh công suất Nhà máy DAP Đình Vũ lên 660.000 tấn/năm và Dự án Nhà máy sản xuất H 3 3 P0 4 4 công suất 250.000 tấn/năm. Dự kiến tổng giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 của 7 dự án là 6.806 tỷ đồng tương ứng 79,9% kế hoạch năm của toàn tập đoàn.

Ông Nguyễn Gia Tường cũng cho biết, để chuẩn bị cho các dự án quan trọng trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2011-2015 như: Dự án thuốc kháng sinh bán tổng hợp 150 tấn/năm, Dự án sản xuất NH 3 300.000 tấn/năm; Dự án sản xuất Soda 200.000 tấn/năm, Dự án sản xuất Sunphat Amôn 600.000 tấn/năm, Dự án NPK 500.000 tấn/năm, Dự án khai thác chế biến Ôxit Titan 30.000 tấn/năm…, ngay từ đầu năm 2013, tập đoàn sẽ tích cực chuẩn bị nhằm tạo đủ điều kiện triển khai các dự án này theo đúng quy hoạch./.

Ông Nguyễn Gia Tường cũng cho biết, để chuẩn bị cho các dự án quan trọng trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2011-2015 như: Dự án thuốc kháng sinh bán tổng hợp 150 tấn/năm, Dự án sản xuất NH 3 300.000 tấn/năm; Dự án sản xuất Soda 200.000 tấn/năm, Dự án sản xuất Sunphat Amôn 600.000 tấn/năm, Dự án NPK 500.000 tấn/năm, Dự án khai thác chế biến Ôxit Titan 30.000 tấn/năm…, ngay từ đầu năm 2013, tập đoàn sẽ tích cực chuẩn bị nhằm tạo đủ điều kiện triển khai các dự án này theo đúng quy hoạch./. Ông Nguyễn Gia Tường cũng cho biết, để chuẩn bị cho các dự án quan trọng trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2011-2015 như: Dự án thuốc kháng sinh bán tổng hợp 150 tấn/năm, Dự án sản xuất NH 3 3 300.000 tấn/năm; Dự án sản xuất Soda 200.000 tấn/năm, Dự án sản xuất Sunphat Amôn 600.000 tấn/năm, Dự án NPK 500.000 tấn/năm, Dự án khai thác chế biến Ôxit Titan 30.000 tấn/năm…, ngay từ đầu năm 2013, tập đoàn sẽ tích cực chuẩn bị nhằm tạo đủ điều kiện triển khai các dự án này theo đúng quy hoạch./.

Việt Nga

Việt Nga Việt Nga Việt Nga