Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Lê Thúy Hằng 2. Mã chứng khoán giao dịch: VIG 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 357.000 CP 4. Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Lê Thành Công 5. Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT 6. Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: Chồng 7. Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 0 CP 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 357.000 CP 9. Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân 10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 25/3/2011 đến ngày 24/5/2011