KTNT - Trước tình hình lãi suất cho vay cao như thời gian qua, ngân hàng cho vay hay ngân hàng không cho vay cũng đều có tác động tiêu cực tới hoạt động của hệ thống ngân hang, các doanh nghiệp và cả nền kinh tế đều chịu ảnh hưởng.