Hanoinet - VN thiếu chuyên gia bảo mật giỏi là thực tế mà các nhà chuyên môn đã đề cập, phân tích nhiều lần. Nguyên nhân của tình trạng này, là do nhận thức của người dân và các DN về tầm quan trọng của an toàn thông tin.