Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng cho biết Bộ sẽ thành lập Ban công tác đặc biệt thúc đẩy ứng dụng IPv6 (IPv6 Task Force) với sự tham gia của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp có hạ tầng mạng.