Xung quanh sự việc New7wonders loại Hạ Long, hàng trăm bạn đọc và nhiều chuyên gia qua các kênh khác nhau bày tỏ đồng quan điểm với Báo Lao Động và cho rằng: VN cần phải tự chủ, chứ không lệ thuộc và mất tiền vô ích cho cuộc đua này.