(Chinhphu.vn) - Hướng dẫn Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam về việc chuyển xếp lương cho người lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, một số viên chức theo quy định phải đạt kết quả thi nâng ngạch mới được xếp lương lên ngạch mới.

Cụ thể là viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có bằng đại học, đang hưởng lương bậc cuối cùng 8/8 ngạch chuyên viên (CV) và có thời gian giữ bậc trên 3 năm hoặc đang hưởng lương ngạch CV có thời gian thâm niên trên 6 năm và đảm nhận công việc đòi hỏi nghiệp vụ cao thì phải đạt kết quả thi nâng ngạch mới được xếp lương lên ngạch CV chính. Trường hợp Phó Trưởng phòng của Tổng công ty có bằng kỹ sư xây dựng và bằng cử nhân chính trị, đã được xếp lương bậc 6/6 ngạch chuyên viên chính trên 3 năm thì Tổng công ty không được chuyển, xếp lương vào ngạch chuyên viên cao cấp mà không qua thi nâng ngạch. Bởi bằng cử nhân chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp chỉ là một trong những tiêu chuẩn về yêu cầu trình độ cần thiết đạt được của ngạch chuyên viên cao cấp quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH. Xếp lại lương theo công việc, chức vụ mới Ngày 31/8/2005, Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng. Theo đó, tại điểm đ, khoản 2, mục III quy định, viên chức quản lý không còn đảm nhận các chức danh theo bảng lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và bảng lương của Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng thì được xếp lại lương theo công việc, chức vụ mới, không bảo lưu hệ số lương cũ hoặc chuyển sang hệ số lương mới tương đương. Xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức Theo quy định tại điểm b, khoản 6 Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương thì chỉ bãi bỏ khoản 2, mục VI Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH, không bãi bỏ Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 4/4/1998 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH nêu trên vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quy định mới của Nhà nước. Xếp lương theo hạng doanh nghiệp Trường hợp một số chi nhánh do Tổng công ty thành lập mới là doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng được xếp lương theo hạng doanh nghiệp quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên. Trường hợp là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty thì Giám đốc, Phó Giám đốc xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ tương đương với Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng của Tổng công ty. Ban Bạn đọc