(Chinhphu.vn) – Cho rằng sự ra đời của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ đã thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn, ông Trần Ngọc Chí (tỉnh Phú Thọ) mong muốn đóng góp một số ý kiến để chính sách này được hoàn thiện hơn.

Ngày 22/10/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Ngày 27/5/2010 Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo ông Chí, khi thực hiện trong thực tế, các văn bản này vẫn còn một số vấn đề cần lưu ý. Cụ thể, những năm trước, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt cấp xã chỉ cần được đào tạo về trình độ lý luận chính trị. Theo ông Chí như vậy là có thể làm công tác lãnh đạo tại xã, phường, thị trấn. Theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Thông tư 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH nêu trên thì việc chuyển xếp lương từ cán bộ chuyên trách sang ngạch bậc công chức lại lấy căn cứ là trình độ đào tạo về chuyên môn nên hầu hết cán bộ đang giữ cương vị lãnh đạo cấp xã hiện nay mới được đào tạo bổ sung về trình độ chuyên môn. Nhiều cán bộ lãnh đạo cấp xã hiện nay đã có thời gian công tác và đóng BHXH lâu năm, có trường hợp đã công tác trên 20 năm, nay chuyển xếp lương theo ngạch bậc căn cứ vào thời gian được cấp bằng chuyên môn thì sẽ bị thiệt thòi bởi hệ số lương chức vụ đang được hưởng cao hơn hệ số lương mới xếp theo trình độ chuyên môn. Do đó, ông Chí mong muốn cơ quan chức năng xem xét, nghiên cứu ý kiến sau: - Việc chuyển xếp lương đối với những đối tượng như vậy có thể căn cứ vào bằng lý luận chính trị hoặc bằng cấp chuyên môn. Bằng nào có trước thì tính chuyển xếp lương theo bằng cấp đó. - Căn cứ hệ số lương chức vụ đang hưởng để tính chuyển xếp lương theo ngạch bậc cao hơn hoặc gần nhất đối với bằng chuyên môn. Về vấn đề trên, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Nếu cán bộ cấp xã có trình độ đào tạo sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì thực hiện xếp lương chức vụ theo bảng lương quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Nếu cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Nội vụ ghi nhận ý kiến của ông Chí để báo cáo cấp thẩm quyền nghiên cứu, xây dựng chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Từ thực tế hồ sơ cá nhân, căn cứ trình độ được đào tạo (bằng cấp) để chuyển xếp lương đối với cán bộ cấp xã, Bộ Nội vụ cũng đề nghị ông Chí trực tiếp trao đổi, góp ý kiến với Phòng Nội vụ thị xã Phú Thọ hoặc Phòng Xây dựng chính quyền của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ để được giải đáp cụ thể. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Nội vụ đã có Văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc