VICEM Hoàng Mai vừa công bố Báo cào tài chính quý III năm nay với doanh thu đạt 351,78 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng (22%) so với quý III năm 20115.

Vicem Hoang Mai: Doanh thu giam 100 ty dong trong quy III - Anh 1

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân doanh thu giảm sút là do sản lượng sản xuất xi măng (XM) giảm 15.000 tấn và clinker giảm 107.000 tấn so với cùng kỳ, sản lượng tiêu thụ XM giảm 111.000 tấn tương ứng mức giảm 25% so với quý III năm 2015.
Mặc dù doanh thu sụt giảm nhưng do tiết giảm 3,5 tỷ đồng chi phí lãi vay, 17 tỷ đồng chi phí bán hàng và 5,5 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, lại không chịu khoản chi khác gần 6 tỷ đồng như quý III năm 2015 nên kết quả cuối quý, lãi sau thuế của VICEM Hoàng Mai là 10,5 tỷ đồng, giảm 36% so với quý III năm 2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu của VICEM Hoàng Mai đạt 1.229 tỷ đồng, giảm 6%; lợi nhuận trước thuế đạt 43,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 37,5 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2015.

VH