Có thể nói một trong những thói xấu phổ biến và đặc trưng nhất của phụ nữ là ngồi lê đôi mách, nói xấu sau lưng.