Hanoinet - Không tính đến những ca học sinh tự tử do bị stress nặng vì bị áp lực từ phía nhà trường, có nhiều ca tự tử với những lý do hết sức... lãng nhách.