Câu hỏi đó sẽ đeo đuổi suốt tuổi thơ của nó. Người ta biểu không có lửa sao có khói. Để coi lửa ở đâu mà khói mịt mùng vậy trời? Hình như chuyện bắt đầu đâu hồi nó còn nằm ở “gót chân” của má