(Chinhphu.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V là sự tập trung trí tuệ, trách nhiệm, tình cảm và sức mạnh của toàn lực lượng CAND nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó - vì an ninh của Tổ quốc, vì bình yên của nhân dân.

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Công an Trung ương đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Dự Đại hội có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương và 350 đại biểu ưu tú của Đảng bộ Công an Trung ương. Đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH Theo Báo cáo Chính trị do Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an trình bày, nhiệm kỳ 2005 – 2010, Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, thực hiện chức năng tham mưu, quản lý Nhà nước về an ninh – trật tự và trực tiếp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Trong điều kiện tình hình trong nước, quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nhưng Công an luôn giữ vững an ninh – trật tự, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh – trật tự. Quan tâm đổi mới cải cách hành chính, trong đó đã rà soát và công bố bộ thủ tục hành chính liên quan chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an, kiến nghị bãi bỏ và đơn giản hóa hàng trăm thủ tục hành chính, đạt chỉ tiêu, yêu cầu Chính phủ đề ra. Công tác vận động quần chúng và giáo dục tư tưởng chính trị tiếp tục được đổi mới với nội dung thiết thực, bám sát phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính của toàn lực lượng. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 5 bài học lớn Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác công an trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương rút ra 5 bài học kinh nghiệm lớn. Một là, công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND phải quán triệt, thực hiện đúng đắn các quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phải bám sát và phục vụ việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Hai là, phải làm tốt chức năng tham mưu, tăng cường phối hợp để chủ động và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, vai trò quản lý của chính quyền các cấp, sự tham gia của các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân, tranh thủ mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Ba là, phải thường xuyên đổi mới và nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác Công an, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, lựa chọn và phân công cán bộ phù hợp với nhiệm vụ mới; tập trung cho các đơn vị chiến đấu và cơ sở. Bốn là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm là không ngừng cải tiến biện pháp, lề lối làm việc để nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đồng thời đề cao trách nhiệm của chỉ huy Công an các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm các quy định về quy trình, chế độ công tác; phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công an Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh các yêu cầu, mục tiêu đối với lực lượng Công an trong thời gian tới là phát huy bản chất cách mạng, truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nắm chắc thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác công an, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ an ninh trật tự, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước. “Xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo lực lượng công an và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Để làm tốt các yêu cầu trên, Tổng Bí thư cho rằng, nhiệm vụ quan trọng bậc nhất là tổ chức quán triệt và thực hiện với quyết tâm cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm, phương hướng và nhiệm vụ 5 năm, lực lượng công an phải đi sâu quán triệt đường lối, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Chấp hành nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất được giao theo đúng nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Đảng. Bên cạnh đó, lực lượng công an cần tăng cường phối hợp để huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân. Biết phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng và dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh. Lê Sơn