Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn báo cáo kết quả phát hành và báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm: VHC: Kết quả phát hành và báo cáo tình hình sử dụng vốn