Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS):

* File đính kèm