Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 27/01/2011 đến 03/02/2011) của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam – VFMVFA như sau:

Tài liệu đính kèm: VFMVFA: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 27/01/2011 đến 03/02/2011)