Sau vụ Madoff, vụ Ngân hàng Stanford International Bank (SIB) có chủ sở hữu là người Mỹ lừa đảo hơn 30.000 khách hàng tại 131 nền kinh tế, trong đó có Mỹ, càng tác động tiêu cực tới hệ thống ngân hàng nước này, khiến tình trạng phá sản trong hệ thống ngân hàng Mỹ có chiều hướng gia tăng, có thể trở thành [ + ]