ND- Theo Reuters, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã tới La Havana sau khi ông giành thắng lợi trong cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp, theo đó bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ của tổng thống, mở đường cho ông Cha-vết tranh cử tổng thống nhiệm kỳ ba vào năm 2012.