(Chinhphu.vn) - Ông Trần Mạnh Hà (oldstreet6886@...) công tác tại Ban quản lý dự án thành phố từ năm 2008 theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Năm 2010, ông Hà tham gia kỳ thi tuyển viên chức do thành phố tổ chức và đã trúng tuyển.

Từ đó đến nay Ban quản lý dự án quản lý hồ sơ của ông và trả lương cho ông, ghi trên hồ sơ của ông là viên chức nhưng không có hợp đồng làm việc viên chức với ông.

Ông Hà muốn biết trường hợp của ông thực hiện như vậy có theo đúng quy định không? Sau khi thi, trúng tuyển vào viên chức, Sở Nội vụ Hà nội có quyết định giao cho cơ quan quản lý ông ký hợp đồng làm việc, vậy hợp đồng lao động ký từ năm 2008 còn giá trị không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Hà như sau:

Trước thời điểm ngày 1/6/2012, việc tuyển dụng, sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được căn cứ vào Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP. Từ ngày 1/6/2012 trở đi việc tuyển dụng, sử dụng viên chức được áp dụng quy định mới tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012.

Tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định 116/2003/NĐ-CP quy định: Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đủ tiêu chuẩn và điều kiện, được Hội đồng tuyển dụng xem xét và nhất trí đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển dụng.

Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để ký hợp đồng làm việc.

Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng làm việc, người được tuyển dụng phải đến nhận nhiệm vụ.

Trường hợp người được tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến ký hợp đồng làm việc hoặc nhận việc theo thời hạn quy định nêu trên thì phải làm đơn đề nghị gia hạn và được đơn vị sử dụng viên chức đồng ý.

Quá thời hạn nói trên, người được tuyển không đến ký hợp đồng, nhận việc thì cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hủy bỏ kết quả tuyển dụng hoặc hủy hợp đồng làm việc đã ký.

Việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc, bao gồm 4 loại hợp đồng, trong đó có hợp đồng làm việc có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Hợp đồng làm việc được ký kết bằng văn bản. Bộ Nội vụ quy định nội dung và mẫu hợp đồng làm việc.

Nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc

Hợp đồng làm việc có những nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

- Họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh của người được tuyển dụng.

- Công việc hoặc nhiệm vụ, vị trí việc làm và địa điểm làm việc;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên;

- Loại hợp đồng, thời hạn và điều kiện chấm dứt của hợp đồng làm việc;

- Tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác (nếu có);

- Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;

- Chế độ tập sự (nếu có);

- Điều kiện làm việc và các vấn đề liên quan đến bảo hộ lao động;

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

- Hiệu lực của hợp đồng làm việc;

- Các cam kết khác gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập.

Hợp đồng làm việc được ký kết bằng văn bản giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người được tuyển dụng làm viên chức và được lập thành ba bản, trong đó một bản giao cho viên chức.

Trường hợp ông Trần Mạnh Hà, từ năm 2008 công tác tại Ban Quản lý dự án thành phố theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Năm 2010, ông đã trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức do thành phố tổ chức. Sở Nội vụ đã có quyết định giao cho cơ quan quản lý ký hợp đồng làm việc với ông. Từ đó đến nay Ban quản lý dự án quản lý hồ sơ và trả lương cho ông, ghi trên hồ sơ của ông là viên chức nhưng chưa thấy ký hợp đồng làm việc viên chức với ông.

Về việc này, theo luật sư, nếu thực hiện đúng quy định nêu trên thì Ban quản lý dự án và ông Hà phải ký kết hợp đồng làm việc viên chức. Ông Hà đã có thời gian làm công việc của viên chức ở vị trí tuyển dụng, có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội lớn hơn thời gian tập sự viên chức, vì vậy không phải thực hiện chế độ tập sự viên chức nữa. Sau khi ông Hà trúng tuyển viên chức, trong thời gian pháp luật quy định ông phải có mặt tại đơn vị để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, ông Hà thường xuyên có mặt và tiếp tục làm việc đúng công việc của vị trí tuyển dụng, mà đến nay đơn vị chưa ký hợp đồng làm việc, thì đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục.

Về nguyên tắc, khi ông Hà trúng tuyển viên chức, được xếp ngạch, hưởng lương viên chức, làm việc theo chế độ viên chức, thì hợp đồng lao động không xác định thời hạn đã ký năm 2008 hết hiệu lực, việc ký kết hợp đồng làm việc viên chức đối với ông Hà là cần thiết.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.