Bài viết của em Trang rất đáng quan tâm, sử dụng những hình ảnh trực quan về lịch sử, địa lý thay cho những bài học khô cứng, chắc chắn sẽ dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thuộc hơn.