Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và tiến hành lựa chọn 25 xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ cơ quan xã Song Mai (thành phố Bắc Giang). Sau hai năm triển khai, thực hiện, đến tháng 12-2009, toàn tỉnh có 107/230 đảng bộ xã, phường, thị trấn thành lập được chi bộ cơ quan xã với 2.030 đảng viên. Việc tổ chức đại hội của các chi bộ cơ quan xã được cấp ủy cơ sở chỉ đạo theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng Điều lệ Đảng. Ngay sau đại hội, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đa số các chi bộ cơ quan xã đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đồng thời, đề ra các chủ trương, giải pháp phấn đấu xây dựng chi bộ cơ quan đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Chi bộ cơ quan xã đã duy trì được chế độ làm việc ở công sở đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu, bảo đảm tham mưu tích cực cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Hiệu quả, chất lượng công việc được nâng lên, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Các cấp ủy cũng đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các chi bộ cơ quan xã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư. Hầu hết các chi bộ cơ quan xã đã quy định ngày sinh hoạt định kỳ hằng tháng, nội dung sinh hoạt phong phú hơn và đi sâu thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Các chi bộ đã phân công đảng viên là đảng ủy viên phụ trách các thôn, bản, tổ dân phố, trực tiếp đi dự sinh hoạt với chi bộ… Một số cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và định hướng đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ; gắn sinh hoạt chi bộ với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên được các chi bộ cơ quan xã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hằng năm, các chi bộ đều xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đề ra các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để phấn đấu thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, là một trong những tiêu chí đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Kết quả sau hai năm thành lập và đi vào hoạt động, các chi bộ cơ quan xã đã kết nạp được 40 đảng viên. Tuy nhiên, qua thời gian hoạt động của chi bộ cơ quan xã đã bộc lộ một số hạn chế. Việc xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết ở một vài chi bộ còn chung chung, chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ của chi bộ cơ quan xã. Trong khi đó, phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa rõ ràng. Một số đảng viên chưa thực hiện nghiêm Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú", có tư tưởng ngại đóng góp ý kiến và tiếp xúc với nhân dân. Trong sinh hoạt chi bộ, một số cấp ủy chưa chuẩn bị tốt nội dung nên nhiều nội dung trùng lặp với nội dung họp của đảng ủy, của ban thường vụ. Vẫn có chi bộ chưa tách bạch giữa sinh hoạt chi bộ cơ quan xã với họp đảng ủy, họp ban thường vụ, giao ban thường trực đảng ủy, thường trực HĐND, UBND. Do một số chi bộ nông thôn có ít đảng viên, chủ yếu là đảng viên nghỉ hưu, tuổi cao và đảng viên là cán bộ, công chức xã nên khi tách số đảng viên là cán bộ, công chức xã để thành lập chi bộ cơ quan xã cũng ảnh hưởng đến chất lượng một số chi bộ ở nông thôn. Nguyên nhân của tình trạng trên do việc thành lập chi bộ cơ quan xã là chủ trương mới, trong quá trình triển khai tổ chức, thực hiện một số cấp ủy chưa nhận thức đúng yêu cầu nội dung hướng dẫn của Trung ương và của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nên chưa thường xuyên tập trung chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng. Một số đồng chí bí thư chi bộ cơ quan xã trình độ về công tác xây dựng Đảng còn hạn chế. Để tiếp tục thực hiện đạt kết quả việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ cơ quan xã, thiết nghĩ chỉ nên thành lập chi bộ cơ quan xã ở những nơi có đủ điều kiện, không ảnh hưởng đến chất lượng các chi bộ đã có. Đảng ủy các xã, phường, thị trấn chỉ đạo chi bộ cơ quan xã rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt quy chế giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở thôn, bản, tổ dân phố để tăng cường sự giám sát của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, đảng viên và công chức xã. Chi bộ cơ quan xã duy trì thường xuyên nền nếp sinh hoạt định kỳ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; phân công đảng viên phụ trách địa bàn thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ thôn, bản, tổ dân phố; thực hiện nghiêm túc Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Đồng chí bí thư chi bộ phải hiểu về công tác xây dựng Đảng; phải hiểu sâu sắc và nắm vững Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, cấp ủy, các ban tham mưu của cấp ủy cấp trên cần tăng cường đi cơ sở để kiểm tra, nắm bắt thực tế và trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, có những giải pháp tích cực cho công tác xây dựng Đảng nói chung và trong đó có nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.