(Chinhphu.vn) - Đối với trường hợp người lao động đã nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí hằng tháng, nay tiếp tục ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) thì được giao kết hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc có thời hạn dưới 12 tháng.

Bà Lê Thị Thảo (thaolt@...) làm việc trong Công ty cổ phần có 51% vốn nhà nước. Hiện Công ty của bà Thảo có 1 quản đốc đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vẫn đủ điều kiện làm việc nên Tổng Giám đốc muốn tiếp tục ký HĐLĐ với quản đốc này.

Được sự đồng ý của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc đã tiến hành ký HĐLĐ dưới 12 tháng với người lao động đã nghỉ hưu này, tiếp tục làm việc với chức danh quản đốc.

Theo Điều lệ Công ty thì thẩm quyền tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh này thuộc Tổng Giám đốc, bà Thảo hỏi, Tổng Giám đốc ký HĐLĐ như trên có vi phạm pháp luật không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Thảo như sau:

HĐLĐ đối với người đã nghỉ hưu

Theo khoản 3, Điều 4 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về HĐLĐ, thì đối với trường hợp người lao động đã nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí hằng tháng, nay tiếp tục ký HĐLĐ thì được giao kết hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc có thời hạn dưới 12 tháng.

Khi hợp đồng này hết hạn, nếu người sử dụng lao động có nhu cầu vẫn có thể tiếp tục ký HĐLĐ có thời hạn mới mà không phải chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định tại khoản 2, Điều 27 Bộ Luật Lao động

Thẩm quyền giao kết HĐLĐ

Theo quy định tại khoản 1, Điều 30 Bộ Luật Lao động hiện hành thì HĐLĐ được giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Tại điểm 1, Mục II, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể người có thẩm quyền giao kết HĐLĐ với người lao động như sau:

- Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước , Luật Doanh nghiệp , Luật Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp;

- Đối với hợp tác xã là Chủ nhiệm hợp tác xã, đối với Liên hiệp hợp tác xã là Giám đốc Liên hiệp hợp tác xã;

- Đối với các cơ quan, tổ chức, các chi nhánh, các văn phòng đại diện (gọi chung là tổ chức) của quốc tế hoặc nước ngoài đóng tại Việt Nam là người đứng đầu tổ chức (Trưởng chi nhánh, Trưởng văn phòng, Trưởng đại diện...).

- Đối với cá nhân, hộ gia đình là người trực tiếp sử dụng lao động.

Trường hợp những người có thẩm quyền không trực tiếp giao kết HĐLĐ thì có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, trừ trường hợp đã qui định về phân cấp quản lý nhân sự. Riêng đối với người sử dụng lao động là cá nhân thì không được ủy quyền.

Về việc bà Lê Thị Thảo hỏi về thẩm quyền ký kết HĐLĐ tại Công ty cổ phần (có 51% vốn nhà nước) và việc Tổng Giám đốc đã ký kết HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng đối với người lao động đã nghỉ hưu, tiếp tục giao chức danh quản đốc cho người đó có đúng quy định của pháp luật hay không.

Bà Thảo cho biết, theo Điều lệ của Công ty cổ phần này thì thẩm quyền tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh quản đốc thuộc Tổng Giám đốc và trước khi ký HĐLĐ với người quản đốc đã nghỉ hưu này Tổng Giám đốc đã báo cáo và được Chủ tịch hội đồng quản trị đồng ý.

Căn cứ các quy định của pháp luật về lao động hiện hành, căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần về thẩm quyền ký kết HĐLĐ, bổ nhiệm chức danh quản lý trong doanh nghiệp cổ phần đó thì việc Tổng Giám đốc công ty ký HĐLĐ thời hạn dưới 12 tháng với người lao động đã nghỉ hưu, giao cho họ tiếp tục giữ chức vụ quản đốc là đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.