Báo cáo tài chính chi tiết đã soát xét quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (HaSTC: VDL):

* File đính kèm